Velkommen til MSIS statistikk    English  

Lenke til MSIS meldeskjema

 

 

 

Vi har åpnet et nytt nettsted for statistikk fra Msis: statistikk.fhi.no.

Nettstedet msis.no vi være åpent parallelt med dette i en periode framover.

 

Disse sidene inneholder et verktøy for å hente ut statistikk fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Systemet er basert på at medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og diagnostiserende leger melder alle tilfeller av enkelte meldingspliktige sykdommer til MSIS.

Les mer om overvåkingen her.

 

Antall tilfeller i MSIS baserer seg på innmeldte tilfeller av sykdommer etter definerte meldingskriterier. Antall tilfeller er ikke nødvendigvis det samme som antall individer. En person kan ha flere ulike meldingspliktige sykdommer samtidig eller smittes med den samme sykdommen på et senere tidspunkt. Se presisering under meldingsbeskrivelsen til hvert sykdom: Meldingskriterier MSIS 

 

Ikke-pasientidentifiserbare data fra MSIS om alle meldingspliktige sykdommer (unntatt influensalignende sykdom og HPV) kan innhentes på tre måter:

 

1.     Lag din egen tabell

Her kan du selv kombinere ulike variabler for å innhente data for hver sykdom fra 1977 til i dag. Data kan innhentes på lands- og fylkesnivå. Følgende variabler er tilgjengelige og kan kombineres på ulike måter: Sykdom, måned- og år for diagnosetidspunktet, bostedsfylke, aldersgruppe, kjønn og om pasienten ble smittet i Norge eller i utlandet. 

 

2.     Lands-, kommune- og bydeloversikt

Her kan du lage tabeller som viser alle sykdomstilfeller diagnostisert hittil i år for hele landet fordelt på fylker og kommuner per måned. For Oslo og Bergen kan man også få slik statistikk på bydelsnivå. Du kan også lage tabeller på kommune- og landsnivå for de enkelte foregående årene siden 1977. Hivinfeksjon, aids, tuberkulose og prionsykdommer er ikke tilgjengelig på kommunenivå.

Hivinfeksjon, aids, gonoré, syfilis og prionsykdommer er ikke tilgjengelig på bydelsnivå.

 

3.     Enkeltsykdommer

Her kan du lage tabeller for hver meldingspliktig sykdom med hensyn på:

·         Antall tilfeller diagnostisert per år de siste 20 år og hittil i år fordelt på fylke, kjønn, aldersgrupper og smittested. For sykdommene gonoré, syfilis, hivinfeksjon, aids, hepatitt A, akutt hepatitt B og hepatitt C er også variabelen smittemåte tilgjengelig.

·         Antall tilfeller diagnostisert hittil i år sammenliknet med samme periode de siste 5 år fordelt på fylker.

 

Alle tabeller kan lagres på din datamaskin som Excel-filer for videre bearbeiding. Datagrunnlaget oppdateres daglig. Det vil i perioder kunne oppstå forsinkelse i registrering av tilfeller i MSIS. Dette medfører at tallene på www.msis.no ikke alltid reflekterer det reelle antall tilfeller for perioden.

 

 

 

For genital chlamydiainfeksjon er data tilgjengelig fra 2005. Disse oppdateres én gang per år.  Følgende variabler er tilgjengelig; kjønn, alder og bostedskommune. Data fra 2005 mangler informasjon om alder for 1096 av tilfellene. Disse tilfellene er inkludert i tabell for landsoversikt, men ikke i de resterende tabeller slik at antall tilfeller da blir lavere enn i landsoversikten.

 

For Lyme borreliose er tallene foreløpige. Etter hvert som MSIS mottar kliniske opplysninger fra legene vil tallene kunne bli endret. For at et tilfelle skal inkluderes i MSIS må det foreligge opplysninger både fra laboratoriet og fra diagnostiserende lege.

 

 

Vi oppfordrer til aktiv bruk av data fra MSIS i massemediene, undervisning, utredning og forskning. Vennligst oppgi kilde ved slik bruk av data, for eksempel slik: "Kilde: Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Nasjonalt folkehelseinstitutt". Oppgi gjerne lenke til denne siden.

 

MSIS-forskriften inneholder bestemmelser om utlevering av ytterligere data fra MSIS til forskning mv. Mer informasjon om slik utlevering finner du på Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) under «Forskning og datatilgang».

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om feil eller forslag til forbedringer. Vennligst send kommentarer til msis.drift@fhi.no

 

 

 

 

 

Welcome to the Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases (MSIS)

Through these sites you can get update statistics from the Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases (MSIS). Microbiological laboratories analyzing specimens from humans, and all doctors in Norway, are required by law to notify cases of certain diseases to the MSIS central unit at Norwegian Institute of Public Health.

 

The number of observations in MSIS is based on the number of notifications of each disease that meet our case-definitions. This means that the number of notifications is not necessarily the same as the number of individuals in any given time period. One person can have more than one disease that meets the notification criteria at the same time or can be infected again later. For a detailed description of this, please refer to the individual case definitions for each notifiable disease at: Meldingskriterier MSIS

Non- identifiable data from MSIS on all notifiable diseases (except influenza and HPV) can be obtained in three ways:

 

1.     Make your own table (Lag din egen tabell)

Here you can obtain data from 1977 on every notifiable disease. You can create your own tables combining various variables on national and regional (county) level. 

The following variables are available: Notifiable disease, month- and year of diagnosis, age groups, county of residence and place of infection.

 

2.     County, municipality and district data (Lands-, kommune- og bydelsoversikt)

Here you can obtain data on all the notifiable diseases diagnosed so far this year on national and municipality level and for Oslo and Bergen on district level. In addition, data on municipality and county level for previous years since 1977 can be obtained. Note that HIV-infection, AIDS, tuberculosis and prion diseases are only available on county level.

 

3.     Individual diseases (Enkeltsykdommer)

Here you can obtain data on individual diseases by:

·       Number of cases diagnosed last 20 years by county, gender, age groups, and place of infection. For gonorrhoea, syphilis, HIV-infection, AIDS, hepatitis A, acute hepatitis B and hepatitis C mode of transmission is also available.

·       Number of cases diagnosed by counties so far this year compared with the same period last 5 years

 

All tables can be downloaded as excel-files on your computer. The data updates daily. Delay in registration of new cases in MSIS occurs irregularly. At www.msis.no this means that the numbers not always reflect the true numbers for the period.

 

For genital chlamydial infection data are only available from 2005. Data are updated once per year. The following variables are available: gender, age and municipality. Data from 2005 is missing information on age for 1096 of the cases. These cases are included in the statistics for counties and municipalities, but not in the other tables. Thus the number of cases in the other tables is lower than in the statistics for counties and municipalities.

 

For Lyme borreliose the data are preliminary. When MSIS receives clinical information the number of cases may be altered.

 

 

 

Glossary:

 

Aldersgruppe = age groups

Alle = all

Alle sykdommer = all diseases

Antall tilfeller = number of cases

Antall tilfeller diagnostisert per år siste 20 år, fordelt på kjønn = No. of cases last 20 years by county
Antall tilfeller diagnostisert per år siste 20 år, fordelt på kjønn = No. of cases last 20 years by sex
Antall tilfeller diagnostisert per år siste 20 år, fordelt på kjønn = No. of cases last 20 years by age groups
Antall tilfeller diagnostisert per år siste 20 år, fordelt på kjønn = No. of cases last 20 years by place of infection
Antall tilfeller diagnostisert per år siste 20 år, fordelt på kjønn = No. of cases last 20 years by mode of transmission
Antall tilfeller hittil i år sammenlignet med samme tidsperiode de siste 5 år, fordelt på fylke =
No. of cases so far this year compared with same period last 5 years
Enkeltsykdommer = individual diseases

Flekktyfus =  epidemic typhus

Fylke = county

Influensa forårsaket av virus med pandemisk potensiale = Influenza caused by virus with pandemic potenital

Gulfeber = yellow fever

Hold Ctrl-tasten nede for å velge flere i hver liste = Press Ctrl to choose more than one

Kikhoste = pertussis

Kjønn = gender

Kolonner = columns

Kommuneoversikt = municipality level

Kopper = smallpox

Kusma = mumps

Kvinne = female

Landsoversikt = national level

Lands-, kommune- og bydelsoversikt = County, municipality and district data 

Lag tabell = Make a table

Lag din egen tabell = Make your own table

Mann = male

Meslinger = measles

Miltbrann = anthrax

MRSA- smittebærertilstand = MRSA carriers

Måned = month

Norge = Norway

Oppdatert = updated

Pest = plague

Prionsykdommer = prion diseases

PRP infeksjon/ smittebærer = penicillin resistent pnumococci infections / carriers

Rader = rows

Resistent gram negative staver = resistent gram negative rod-shaped bacteria

Røde hunder = rubella

Sammenlignet med = compared with

Smittested = place of infection

Sykdom = notifiable disease

Tilbakefallsfeber = relapsing fever

Ukjent = unknown

Utenfor Fastlands-Norge = area not part of the mainland

Utlandet = abroad

Velg statestikk = choose data

Velg oversikt = choose view

Velg rader og kolonner i tabellen = choose rows and columns

Velg sykdom = choose disease

Velg år = choose year

Virale infeksjoner I sentralnervesystemet = Viral CNS-infections