FHI har lansert ny statistikkbank for helseregistre, inkludert MSIS: statistikk.fhi.no.

 

 

Dette er en statistikkbank for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Statistikkbanken oppdateres daglig.

 

MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge, og Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og drifter systemet. MSIS inneholder informasjon om alle tilfeller av meldingspliktige sykdommer som meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og diagnostiserende leger.

Les mer om MSIS her

 

Antall tilfeller i MSIS baserer seg på innmeldte tilfeller av sykdommer etter definerte meldingskriterier. Antall tilfeller er ikke nødvendigvis det samme som antall individer. En person kan ha flere ulike meldingspliktige sykdommer samtidig eller smittes med den samme sykdommen på et senere tidspunkt.

 

1.     Lag din egen tabell

Her kan du selv kombinere ulike variabler for å innhente data for hver sykdom fra 1977 til i dag. Data kan innhentes på lands- og fylkesnivå. Følgende variabler er tilgjengelige og kan kombineres på ulike måter: Sykdom, måned- og år for diagnosetidspunktet, bostedsfylke, aldersgruppe, kjønn og om pasienten ble smittet i Norge eller i utlandet. 

 

2.     Lands-, kommune- og bydeloversikt

Her kan du lage tabeller som viser alle sykdomstilfeller diagnostisert hittil i år for hele landet fordelt på fylker og kommuner per måned. For Oslo og Bergen kan man også få slik statistikk på bydelsnivå. Du kan også lage tabeller på kommune- og landsnivå for de enkelte foregående årene siden 1977. Hivinfeksjon, aids, tuberkulose og prionsykdommer er ikke tilgjengelig på kommunenivå.

Hivinfeksjon, aids, gonoré, syfilis og prionsykdommer er ikke tilgjengelig på bydelsnivå.

 

3.     Enkeltsykdommer

Her kan du lage tabeller for hver meldingspliktig sykdom med hensyn på:

·       Antall tilfeller diagnostisert per år de siste 20 år og hittil i år fordelt på fylke, kjønn, aldersgrupper og smittested. For sykdommene gonoré, syfilis, hivinfeksjon, aids, hepatitt A, akutt hepatitt B og hepatitt C er også variabelen smittemåte tilgjengelig.

·       Antall tilfeller diagnostisert hittil i år sammenliknet med samme periode de siste 5 år fordelt på fylker.

 

Alle tabeller kan lastes ned i Excel.

 

Ved bruk av tall fra MSIS ber vi om at det henvises til: "Kilde: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Folkehelseinstituttet", med lenke. Informasjon om søknad om data: www.helsedata.no

 

Vennligst send kommentarer til msis.drift@fhi.no